LAR og skybrudssikring

I takt med klimaforandringer oplever vi oftere skybrud og større mængder nedbør på kortere tid, som giver sig udslag i overfyldte kloakker og gader. Fokus er på at kunne håndtere de store mængder regnvand og dermed sikre sig bedst muligt mod oversvømmede kloakker, bygninger og områder. Vi kan gøre vandet attraktivt ved en klog håndtering af regnvand og skybrudssikring i forbindelse med udbygning af nye boligområder eller om- og tilbygning på eksisterende boligområder.

Rådgivning om LAR

I daglig tale benyttes betegnelsen LAR om Lokal Afledning af Regnvand, som omhandler afledning og nedsivning af regnvand på egen grund. LAR er et selvstændigt rådgivningsområde i forbindelse med et byggeprojekt, idet håndtering af regnvand kræver særlige undersøgelser af jordbundsforholdene. Desuden kan der være lokale forhold på grunden, som f.eks. særlige drikkevandsinteresser, der skal tages hensyn til.

Der stilles ofte krav om hel eller delvis håndtering af regnvand på egen grund i nye boligbyggeprojekter. En positiv gevinst - ud over glæden ved vand-liv i området - er, at tilslutningsafgifter til forsyningsselskaberne reduceres. Vi projekterer og dimensionerer - og håndterer indhentning af nødvendige tilladelser ved myndighederne.

Muligheder med LAR

Vores ingeniører, landskabsarkitekter og projektledere har solid erfaring med håndtering af LAR. Ved at indarbejde LAR lokalt på de enkelte parceller, fordeler vi regnvandet over større områder og vi modvirker at lavtliggende områder oversvømmes i længere perioder.

Vores mest anvendte løsninger er:

  • Bassiner til fordampning og/eller nedsivning
  • Faskine
  • Regnvandsbed
  • Wadi
  • Permeable belægninger

Mulighederne vil ofte kombineres for at opnå den bedste effekt.

Faskine

En faskine er en kasse eller en slags hulrum under jorden fyldt med sten eller lignende, hvori regnvandet opsamles og opbevares i, som en slags depot, ved store mængder af nedbør, hvorefter det langsomt nedsiver i jorden.

Regnvandsbed

Et regnvandsbed er en fordybning i jorden med sand eller grus, hvori der kan sættes planter og/eller træer, som optager meget vand og trives godt i fugtigt miljø. I et regnvandsbed optages vandet af planterne, og der er samtidig mulighed for langsom nedsivning af vand til grundvandet. 

Wadi

En Wadi er en fordybning i terrænet, nærmest en slags grøft eller rende, som vandet kan samles i og langsomt afdampe fra og/eller nedsive til grundvandet.

Permeable belægninger

Permeable belægninger er en vandgennemtrængelig belægning, som sikrer en plan overflade, der kan bruges til kørsel og gang f.eks. et parkeringsareal.

Kvalitetssikring

Via vores kvalitetssikringssystem sørger vi altid for, at der er udført kvalitetssikring på vores projekter og løsninger, så de lever op til normer, regler, økonomi og myndighedskrav.

Skybrudssikring

 

Skybrudssikring beskytter boliger og infrastruktur mod ødelæggelserne forårsaget af store mængder regnvand. Forskellen på LAR og skybrudssikring er, at ved LAR håndteres regnvandet på egen grund og vandet må ikke forlade grunden. Ved skybrudssikring erkender man, at de store mængder vand ikke kan håndteres på egen grund og derfor kun kan bremses eller sænkes inden det ledes videre.

Skybrudssikring lader nabogrundens og eget vand passere uden at gøre ødelæggelser undervejs. I store træk er skybrudssikring bremsning og opstuvning af vand, men hele tiden med hensigt på at føre vandet videre. De store mængder regnvand, som falder under skybrud, håndteres på overfladen af terrænet, idet vandet kommer så stærkt og i så store mængder, at det ikke kan nå at nedsive. Dette kan gøre med disse ofte anvendte tiltag:

  • Lavninger
  • Regnbede
  • Wadi’er
  • Skybrudsveje, hvor vejene kan lede store vandmængder

Lavninger og regnbede

Lavninger og regnbede kan kombineres med rekreative legeområder som f.eks. en fodboldbane. I tilfælde af skybrud kan store lavereliggende områder fungere som opsamling for vandet. Det kræver, at man kan leve med en god regnpause i fodboldkampen! Lavningerne og regnbedene etableres med styret overløb. I og med at regnvandsbede, lavninger og wadier er nogle af de samme metoder, som benyttes både til LAR og skybrudssikring, så tages begge typer af håndtering af regnvand, som oftest, i betragtning ved dimensionering heraf. 

Vandets naturlige forløb

I forbindelse med etablering af skybrudssikring analyserer vi vandets generelle strømningsvej. Vi vil undgå at placere bygninger og anlæg der, hvor vandet naturligt samler sig. Fidusen er at etablere skybrudssikring på et område, der under normale omstændigheder fungerer som et rekreativt og eventuelt legeområde. Der er forskel på, hvor vi opholder os i regnvejr og solskin.

Silkeborg

Kastaniehøjvej 4
8600 Silkeborg
Tlf. 8681 7060
CVR 40168478

Roskilde

Københavnsvej 81
4000 Roskilde
Tlf. 7070 7888
CVR 40168931

©2022 Designet med af Constructa A/S