I januar 2017 udbød Silkeborg Kommune grunden til salg til en køber, der ville opfylde en række nærmere angivne krav om bebyggelsens omfang og udførelse. På baggrund af det efterfølgende arbejde med en bebyggelsesplan udarbejdes denne lokalplan.

Formålet med lokalplanen er at sikre, at der som et led i byfortætningen i Silkeborg kan opføres en etageboligbebyggelse på den gamle stadiongrund. Bebyggelsen søges indpasset i området. Ideen er at opføre punkthuse i 5 etager. Ved at bygge i højden mindskes bebyggelsens ”fodaftryk” på grunden. Placeringen af punkthusene udføres, så sigtelinjen fra Stadion Allé gennem området bevares. For at sikre yderligere sammenhæng med naboområderne, fastlægges et beplantningsbælte ligesom det er gjort i naboområderne. Lokalplanen er resultatet af et samarbejde mellem køberen af grunden og Silkeborg Kommune. Lokalplanen viser og beskriver projektet, og ved lokalplanens vedtagelse muliggøres projektet.
Grundens og områdets anvendelse til fodboldbbaner ændres så det kommer til at fremstå som et attraktivt, indbydende og levende etageboligområde. Etageboligbebyggelsen udføres med ca. 80 boliger i varierende størrelser for at tiltrække så varieret en beboer-sammensætning som muligt.

Stierne i boligområdet kobles på det eksisterende stisystem i området, så der skabes en sammenhæng med det eksisterende stisystem. Der er via eksisterende cykel- og gangstier rig mulighed for at komme rundt til skole-, idræts- og kulturfaciliteter. For at undgå støjgener i boligerne fra den nærliggende kunstgræsbane, er byggefelterne til punkthusene udlagt i en bestemt afstand fra kunstgræsbanerne.

FAKTA

Rådgivning Lokalplan og byplanlægning
Kunde Birch Ejendomme
Anlægssum Ikke oplyst
Omfang 13.300  m2
Område Silkeborg Kommune
Årstal 2018
Sagsnr. 16.133